Български     English
Устав

У С Т А В

Нa Сдружение ”Бъдеще”
гр. Пазарджик

Глава първа

Наименование, седалище,вид на дейността съгласно чл.2 ЗЮЛНЦ.
Чл.1/1/Сдружение „Бъдеще” е сдружение с нестопанска, неправителствена организация, осъществяваща дейността си в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА на основата на доброволност на членството, изборност, мандатност и периодична отчетност на ръководните органи.
/2/ Сдружение „БЪДЕЩЕ” наричано по-долу на краткост”Сдружението” е самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо.
/3/ Сдружение”Бъдеще” е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение по Смисъла на „Закона за Юридическите Лица с Нестопанска цел със седалище град Пазарджик и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 9.

Глава втора

Цели, предмет на дейност и средства за реализирането им, клонове.
Чл.2 /1/ Сдружението осъществявайки дейността си в обществена полза си поставя следните стратегически цели:
1.Обединяване на усилията на организацията и граждани за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите граждани и хората с увреждания на територията на гр. Пазарджик, в следните области:
- образование и култура;
- реализация на трудова заетост;
- културна дейност;
- социално-битови условия на живот.
2. Съдейства за развитието на демократично гражданство/гражданското образование/ и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността.
3. Оказва помощ и развитието на нестопанските организации, хора с увреждания, институции, бизнес, медии, и гражданство чрез обучението, консултации, разработването и реализирането на програми и проекти за развитие.
4. Даване шанс на всички млади хора, хора с увреждания и подпомагане на тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности, интелектуални изяви на творци и учени, ерудирне бластта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовна област, държавното, стопанското и социално управление и други области на науката, културата и изкуството и тяхната практическа реализация в живото чрез включването им в нови образователни програми, предоставянето им на нови технологии за обучение и преподаване.
5. Осигуряване на ефективни механизми за социално включване на хората с увреждания.
6. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между младите хора и хората с увреждания чрез семинари, срещи „кръгли маси”, курсове, конкурси и изложби, симпозиуми, издаделска и информационна дейност и други обществено приети форми на контакти и общуване в страната и чужбина.
7. Осигуряване на информация на хората с увреждания за тяхните права по всички Закони установени от Република България.
8. Подпомагане участието и инициативите на хората с увреждания и младите хора от гр. Пазарджик и региона в различни инициативи организирани от различни институции.
9. Подобряване качеството на живот на хората с увреждания, чрез предоставяне на социални услуги.
10. Организиране на съвместни дейности с други неправителствени организации и граждани в дейността им, свързана с целите на организацията.
11. Дейността на сдружението и изразходването на средствата му не могат да бъдат обвързани с политически и религиозни цели, ангажиращи организацията във воденето на пропаганда в полза на политически партии и религии.
12. В своята дейност Сдружение”Бъдеще” се ръководи от следните основни принципи:
/1/ Свобода на избор и доброволност на участие.
/2/ Зачитане на интересите на всички граждани и даване шанс за участие в програмите на всички, независимо от тяхната етническа или социална принадлежност.
/3/ Насоченост към личностното развитие.
/4/ Образователна насоченост-въвеждане на нови образователни програми и нови начини и модели на отношения между хората.
/5/ Равнопоставеност на различните програми.
/6/ Творчество, експериментиране-създаване на собствен облик, традиции,новаторство, нестандартна насоченост.
/7/ Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения, сигурност.
/8/ Нови възможности за общуване и утвърждаване на личността.
/9/ Стимулиране на инициативността, активността и участието.
/10/Популяризиране на новите идеи и програми.
/11/Партньорство с всички институции.
/12/Откритост пред обществото- прозрачност, информиране.
/13/Самостоятелност и необвързаност.
/14/Политическа и религиозна неонгажираност.
9.Сдружението може да осъществява и допълнителна стопанска дейност по ред и с предмет визирани в настоящия устав и закона.
/2/ За успешното реализиране на целите и задачитеси, сдружението по Решение на общото събрание, може да регистрира и свои клонове в страната и чужбина по реда и начина оказан в закона.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:


Чл.2./1/Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, осъществяващи целите и задачите му.
/2/ Създаване, утвърждаване, подготовка и обучение на кадри и деятели за осъществяване на целите и задачите;организиране на съревнования и прояви с подходящи регламенти, съдействащи за постигане на цилите;осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина; провеждане на семинари, лектории,беседи,дискусии,изложби, прожекции и срещи с изтъкнати деятели в дейността;
/3/ Участва в сдружения и други подобни организации за осигуряване на подготовката и реализацията на дейността.
/4/ Следи за нелоялна конкуренция от други към сдружението и между членовете му.
/5/ Извършва всички видове необходими дейности, свързани с идеалната цел на сдружението; откриване и набиране на средства за осигуряване на материалната база и финансовите средства на сдружението.
/6/ Сдружението може да осъществява и допълнителна стопанска дейност по ред и с предмет визирани в настоящия устав и закона.

Глава трета
Членство в Сдружението.

Чл.4/1/Сдружението е открито за членуване на всички физически и юридически лица, Обществени и частни институции от всякакъв характер от страната и чужбина, които са съгласни с устава, споделят целите на сдружението и предлагат реализацията им. Членството в сдружението може да бъде индивидуално и колективно- на юридически лица, фирми, органи и организации. Индивидуален член на Сдружението може да стане всеки пълнолетен, правоспособен български гражданин, който приема устава. Юридическите лица и институции действат/членуват/ чрез законовите си представители или лица, специално писмено упълномощени по съответния ред. Членовете на сдружението са равноправни и равнопоставени. /2/ Нови членове на сдружението се приемат по молба, отправена до Управителния съвет чрез Председателя на сдрежението. В тази молба кандизатът трябва да заяви, че споделя целите на сдружението и е съгласен с Устава му. Решенията на Управителния съвет по приемането на нови членове или недопускането им да членуват се одобряват от Общото събрание. Представителите на юридически лица, органи и организации, при ликвидация и закриване на същите, могат да продължат членството си като физически лица, за което депозират документи за настъпилата промяна.
/3/ Новите членове на сдружението се вписват в книгата на членовете с тяхното местоживеене, адрес, паспортни данни и ЕГН.
/4/Членството се прекратява:
1.С едностранно волеизявление до сдружението.
2.С изключване от Общото събрание поради поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо/действия, които увреждат доброто име на сдружението, действия противоречащи на целите и интересите и др./
3.При отпадане поради невнасяне на членски внос за повече от 12 месеца и /или системно неучастие в дейността на сдружението/ неучастие в три поредни общи събрания на които е редовно поканен, не изпълнение на три поредни поети задължения по изпълнение на дейности на сдружението.
4.Със смъртта или поставяне под пълно запрещение/прекратяване на юридическо лице член на сдружението. При прекратяване на членството в сдружението на член/членове, направените от тях плащания за членски внос, имуществени вноски, дарения на Сдружението и др- не подлежат на връщане.

Глава четвърта

Органи на управление и представителство
Чл.7/1/Органи на управление на Сдружението са:
1.Общото събрание на членовете
2.Управителният съвет
Чл.8/1/Общото събрание е върховен орган на Сдружението.
/2/Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седабището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писменно покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седелището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/3/Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата,часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/4/Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружениетоу най-малко един месец преди насрочения ден.
/5/Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всичките членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и миже да се проведе, колкото и членове да се явят.
/6/Решенията на Общото събрание се вземат с обикновенно мнозинство на гласовете на присъстващите.
/7/Решение за изменение и допълване на устава, за прекратяване дейността на сдружението или за участие в други организации се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/8/По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
/9/Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава
2. Приема други вътрешни актове
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Приема и изключва членове.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
6. Взема решения за участие в други организации.
7. Взема решение за преобразуване ири прекратяване на сдружението.
8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
9. Приема бюджета на сдружението.
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
12. Отменя решения на други органи на сдружението,които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
/10/ (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2)Едно ллице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писменно пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.
(3)Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
Чл.9/1/ Управителният съвет се състои от петима членове и се избира за срок от 5 години.
/2/Правомощия на управителния съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
10. изготвя и приема в съответствие с устава и закона-
правила и норми за организацията и вътрешния ред на сдружението
/3/ Управителният съвет се свиква на заседаниеэ поне веднъж на тримесечие. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свиква заседание на управителния съвет при писмено искани на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
/4/Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъствуващите членове. Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Решения по чл.9/2/т.3, т.6 и чл.17/2/ от настоящия устав се вземат от УС с мнозинство от всичките му членове.
/5/Заседанията му, са редовни ако на тях присъстват повече от половината им състав.
/6/Управителния съвет координира цялостната дейност на организацията
/7/Управителния съвет избира от своя състав председател.
Чл.10./1/ Председателят на управителния съвет представлява сдружението пред трети лица.
/2/ Ръководи управителния съвет и дейността на сдружението
/3/Изпърнява всички функции, които са ме възложени от Общото събрание и Управителния съвет.

Глава пета

Имущество, Стопанска дейност и бюджет
Чл.11/1/ Имуществото на Сдружение”Бъдеще” се състои от придобиване права върху собственост, ползуване и други вещни права, права върху продукти на интелектуалната собственост, облигационни права и др.
/2/Допълнителни, задължителни имуществените вноски извън членския внос в сдружението не се дължат. Необходимостта, реда и начина за определяне на размера на
Внасяне на имуществените вноски в полза на сдружението за в бъдеще се определят от ОС по реда оказан в закона.
Чл.12/1/ Приходите на сдружението се формират от дарения, от проектна дейност, от държавата и от доброволни вноски на граждани, организации и членовете на Сдружението и други.
/2/Приходите на сдружението се разходват съгласно реасочен в ЗЮЛНЦ касаещ организациите с нестопанска цел, работещи в обществена полза.
/3/Сдружението може да осъществява и стопанска дейност свързана с предмета, за осъществяването и финансирането на общополезните си цели и дейности. Сдружението използва прихода от стопанската си дейност за постегане на определените в този устав цели.
/4/Предмет на осъществяваната стопанска дейност: Издателска, преводаческа,рекламна,маркетингоаи информациона дейност; сделки за собствена и чужда сметка; посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лрица;сделки с обекти на интелектуалната собственост, консултантски услуги, обучителни курсове, консултантска,разкриване на социални предприятия, обучителна и образователна дейност и всички други дейности незабранени от закона, обезпечаващи реабизирането на целите на сдружението.
/5/Извършването от сдружението на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
/6/Сдружението не разпределя печалба.
Чл.13./1/Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си и да осъществява общественополезната си дейност, насочена за постигане на целите си, определени по реда на този устав и закона.
/2/Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от организацията, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията по реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър при МП.
/3/За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1.лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия-без ограничене, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
/4/Сдружението за с(осъществяване на дейността не може да сключва сделки с лицата по ал.3,т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.
Чл.14/1/Бюджетът на сдружението предвижда годишните приходи и разфоди по вид и размер.
/2/Бюджетът на сдружението се изготвя от Управителният съвет и се приема от Общото събрание най-късно до 31 март, след приемане отчета за предходната година.
/3/Поне веднъж годишно сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт- счетоводител.
Чл.15/1/Сдруженето води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/Сдружението за осъществяване на общественополезната си дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2.размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средствата;
3. финансовия резултат.
/3/ Докладът за дейността на юридическото лице за осъществяване на общественополезна дейност е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува съгласно реда и начина указан в закона.

Глава шеста

Прекратяване, Преобразуване и Ликвидация
Преобразуване

Чл.16 Сдружението може да се слива с други нестопански организации със сходна дейност, при спазване на устава и всички законови изисквания за това. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Прекратяване
Чл.17.1. Сдружението се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредено;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона случаи.

Ликвидация
Чл.17.2./1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителния орган или определено от него лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.13, ал.1, Т.2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
/4/Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидацията
Чл.18/1/Разпределянето на останалото след удовлетворението на кредиторите имущество се решава от върховния орган на псдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
/2/ Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави в срок от 30 дни имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност. Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел Чл.19 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на сдружението от регистрите на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Чл.20 Сдружението е учредено за неопределен срок. Този устав е приет съгласно ПЗР§1,/2/, т.4 от ЗЮЛНЦ, от Общото събрание на Членовете на сдружението, проведено на 30.04.2009год.