Български     English
Правила за устройството

ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20

Г Л А В А I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тези правила уреждат реда и условията за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция, наричан за краткост Центъра.
(2) Центърът е социална услуга в общността, управлявана от сдружение „Бъдеще” гр. Пазарджик.
(3) За ползване на услугите на Центъра не се заплащат такси.
(4) Издръжката на Центъра се финансира от делигираните от държавата дейности чрез общинските бюджети , спонсорство и дарителство, като даренията се заприходяват, съхраняват, стопанисват и отчитат, съгласно действащата нормативна уредба и реда, установен от ръководството на Сдружение „Бъдеще”.
Чл. 2. Центърът предоставя социална услуга под формата на почасова грижа за всеки посещаващ клиент.
Чл. 3. Директорът на ЦСРИ сключва с клиента, договор за предоставяне на социални услуги, съгласуван с Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Пазарджик.
Чл. 4. (1) Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
• Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
• Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
• Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
• Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
• Оценка на нуждите на лицето.
• Изготвяне на програма за грижи.
• Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
• Планиране на интервенции според установените проблеми.
• Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
• Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

(2) Центърът защитава правата на клиентите така, както са записани в , Закона за социално подпомагане и осигурява защита и грижа за него, каквато е необходима за добруването му.
Чл. 5. Центърът носи отговорност за:
а) приетите задължения при договаряне на услугата за всеки клиент и по тези Правила;
б) създаване на условия за опазване на живота и здравето на детето по време на пребиваването му в Центъра;
в) законосъобразното изразходване на средствата и опазване на материално- техническата база;
г) извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната или ограничават правата и свободите на личността.
Чл. 6. (1) Центърът се ръководи и представлява от Директора на ЦСРИ.
(2) Оперативното ръководство на Центъра се осъществява от Директора на Центъра, на база делегираните му от Управителния Съвет на Сружение „Бъдеще” правомощия.
(3) Като съвещателен орган по въпросите на социалната и възпитателната работа в Центъра се създава Екипен съвет с председател Директора на Центъра и членове всички наети специалисти. За работата на Екипния съвет ивзетите решения се води протокол.

Г Л А В А II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТЪРА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Целева група – хора с увреждания. Необходими документи:
• Молба от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес;
• Копие от документ за самоличност;
• Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв ;
• Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
• Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/;

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.
• Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;
• Директорът на дирекцията „Социално подпомагане” издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад - предложение;
• Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;
• Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;
• Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Прекратяване на договора:

- при подаване на молба от лицето.

- при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения.

- при неплащане на потребителска такса повече от три месеца.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ В ЦЕНТЪРА

Чл. 7. (1) Всяки клиент има право на:
1. Достъп и ползване на общите помещения в Центъра.
2. Участие в различни по характер дейности и програми, винаги в негов интерес.
3. Напускане/излизане от Центъра във време, регламентирано в дневния му режим,
4. Достъп до личното си дело, в съответствие със степента на неговото развитие.
5. Свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
(2) Всяки клиент е длъжен да:
1. Опазва имуществото на Центъра.
2. Спазва установения в него вътрешен ред и дисциплина както следва:
- клиентът не трябва да участва,оправдава или бъде свързан с безчестни дейности ,измами и подобни некорекнти неща,засягащи ЦСРИ;
-потребителят трябва да предотвратява дейности които са нехуманни или са дискриминирани за всеки човек или група от хора;
-клиентът не трябва да работи или спомага по никакъв начин за каквито и да било форми на дискриминация,основаваща се на раса ,цвят,пол,сексуална ориентация възраст,религия,националност,семейно положение,политически пристрация,умствено или физическо увреждане каквито и да било други лични характеристики,състояние или статус на специалистите в Центъра или останалите потребители на услугата;
-клиентът нетрябва да намира извинение и да се обвързва в каквито и да било връзки със служителите,ако има риск от експлотация или потенциална вреда за специалистите.
-потребителя трябва да знае да поставя граници между него и работещи в центъра;
-потребителят няма право при никакви обстоятелства да се обвързва сексуално със специалистите;
-клиентът не трябва да се обвързва в дейности,които нарушават или намаляват гражданските или законните права на служителя или останалите клиенти от центъра.
3. Поддържа личната си хигиена и хигиената в помещенията и двора.
4.Да заплаща потребителска такса определена с постановление №216/22.07.2011 от Министерски съвет във връзка с изменения и допълнения в тарифата за таксите за социални услуги./ДВ.бр.58 от 2011 г. в сила от 29.07.2011г./

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 8. (1) Центърът прави оценка на потребностите на всеки клиент, въз основа на която разработва индивидуален план за грижи и се формулират целите, които трябва да бъдат постигнати.
(2) Потребностите на клиента се оценяват периодично, като индивидуалният план се обсъжда всяка седмица от Екипен съвет.
Чл. 9. Центърът организира времето на клиентите, като дейностите са съобразени с потребностите и интересите му.
Чл. 10. Социалната и образователна работа в Центъра се организира в групова, индивидуална и екипна форма.
Чл. 11. Персоналът на Центъра реализира социална и образователна работа чрез наблюдение, събиране на информация, обучение, консултиране, съветване, застьпничество, подкрепа.

РАЗДЕЛ V

ВЪТРЕШЕН РЕД. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП В ЦЕНТЪРА

Чл. 12. Центърът работи всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
Чл. 13. Външни лица се допускат в Центъра срещу представяне на документ за самоличност.
(3) Длъжностни лица се допускат в Центъра срещу представяне на служебна карта.
Чл. 14. Всяки клиент и персоналът са длъжни да спазват нормите за културно поведение и етиката във взаимоотношенията помежду си и с външни лица.
Чл. 15. В сградата на ЦСРИ се забранява тютюнопушенето от персонала и клиенти, съгласно заповед № 162/08.11.2010год.

Г Л А В А VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Директорът на Центъра създава необходимата организация за водене на задължителната документация.
Чл. 16. Документацията се съхранява съобразно нормативните документи.
Чл. 17. Тези Правила се изменят или допълват при възникване на нови обстоятелства в работата на Центъра и промени в законодателството.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Правила се издават на основание нормативните документи, регламентиращи социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на децата в Р България.
§ 2. Правилата за устройството, организацията и вътрешния ред на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в сила от 03.07.2008г.
§3.Правилата за устройство ,организацията и вътрешният ред на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания е актуализиран на 01.08.2011.