Български     English
Мисия
Сдружение “Бъдеще” работи за развитие на човешкия потенциал чрез

Основни направления
1. Подпомагане и защита на лица от ромски произход, социално слаби и хора с увреждания изразяващо се в обучение и подкрепа за самостоятелно справяне с проблеми и лично духовно израстване.
2. Подпомагане на младите хора и хората с увреждания на тяхното личностно изграждане и развитие ,като свободни личности в обществото.
3. Утвърждаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания като средище за духовна пробуда, осъзнаване на човешките ценности.

Основни цели:
Обединяване на усилията на организацията и граждани за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот за социално слабите граждани и хората с увреждания на територията на гр. Пазарджик, в следните области:

-образование и култура;

-реализация на трудова заетост;

-културна дейност;

-социално-битови условия на живот.

Съдейства за развитието на демократично гражданство/гражданското образование/ и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността.

Оказва помощ и развитието на нестопанските организации, хора с увреждания, институции, бизнес, медии, и гражданство чрез обучението, консултации, разработването и реализирането на програми и проекти за развитие.

Даване шанс на всички млади хора, хора с увреждания и подпомагане на тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности, интелектуални изяви на творци и учени, ерудирне бластта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовна област, държавното, стопанското и социално управление и други области на науката, културата и изкуството и тяхната практическа реализация в живото чрез включването им в нови образователни програми, предоставянето им на нови технологии за обучение и преподаване.

Осигуряване на ефективни механизми за социално включване на хората с увреждания.

Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между младите хора и хората с увреждания чрез семинари, срещи „кръгли маси”, курсове, конкурси и изложби, симпозиуми, издаделска и информационна дейност и други обществено приети форми на контакти и общуване в страната и чужбина.

Осигуряване на информация на хората с увреждания за тяхните права по всички Закони установени от Република България.

Подпомагане участието и инициативите на хората с увреждания и младите хора от гр. Пазарджик и региона в различни инициативи организирани от различни институции.

Подобряване качеството на живот на хората с увреждания, чрез предоставяне на социални услуги.

Организиране на съвместни дейности с други неправителствени организации и граждани в дейността им, свързана с целите на организацията.

Дейността на сдружението и изразходването на средствата му не могат да бъдат обвързани с политически и религиозни цели, ангажиращи организацията във воденето на пропаганда в полза на политически партии и религии.