Български     English
ЦСРИ
01.07.2008г. 01.07.2013 г.

Социална програма”Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания”
Спечелен конкурс от Община Пазарджик и подписан договорза срок от 5 години.
Делегиран Бюджет
Получени средства 91080 лв.
Предоставяне на комплекс от услуги ,свързани с извършване на рехабилитация,социални-правни консултации,образователно и професионално обучение и ориентиране,изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване .
Капацитет от ползватели  40 човека с увреждания
Задачи:
-Изготвяне на оценка за нуждите на лицето;
-Изготвяне на програма за грижи;
-Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране;
-Планиране на интервенции според установените проблеми;
-Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост  от наличните ресурси.
-Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции,които ще се извършват ;
 - Изготвяне на психологическо изследване ;
 - Психологически статус,а при необходимост и психиатричен статус;
-Социална оценка
Дейности:
Социална интеграция: 
Запознаване на роднини с индивидуалните програми на техните близки.
Сформиране на група за взаимопомощ от роднини на ползвателите.
Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел.
Логопедична рехабилитация:
Работа с трудно говарящи , развитие на обща и фина моторика.
Корекция на четене и писане.
Двигателна рехабилитация:
Тестване на възможностите за самообслужване,двигателни умения и масаж.
Активни упражнетия с уреди.
Психологична рехабилитация:
Работа с хора с увреждания със специфична методика-тестове,беседи,индивидуална работа,коректурни проби ,тренинги и др.
Социална рехабилитация:  Индивидуална работа по социални програми с оглед нивото на увреждания,умения и потребности на всяко лице.
Работа със семейството.
Трудотерапия:
-готварство,шивачество,цветарство и градинарство,битови умения 
Свободно време,отдих и развлечения:
-отбелязване на национални и религиозни празници;
-честване на рожденни и именни дни;
-излети сред природата;
-посещения на културни мероприятия;
-организиране на екскурзии
-риболов
-музикотерапия
Превоз на хората с увреждания до държавни и здравни учреждания със специализираният микробус.
Постигнати резултати:
Потребителита на услугата се чувстват по-уверени в себе си.
Вземат самостоятелни решения.
Овладяване на елементарни домакински познания ,приготвяне на ястия.
Придобиване на общи познания и грижи за цветята, желенчуци и овощни дръвчета.
Получен достъп до информация с лесно разбираем формат-пълноценно участие в живота на обществото.
Подобрена комуникативност.
Водене на здравословен начин на живот.
Подобрени възможности за развитие на хората с увреждания с терапиите,които получават .
Придобити трудови навици,проява на постоянство и отговорност.

listovka img img img img img img img img img